PRODUCT

 ผลิตเฟืองตามรูปแบบต่างๆ

• ผลิตชิ้นส่วนโลหะและพลาสติกที่มีพื้นที่มากกว่า 13 ไร่ เพื่อรองรับการเติบโตของการผลิตงานท้างด้านอุตสหกรรมโลหะและพลาสติกอย่างต่อเนื่อง 
รับบริการผลิตชิ้นงานและประกอบเครื่องจักรคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยี่การผลิตที่ทันสมัยและประสบการณ์การผลิตมากกว่า 40 ปี 
และเราผู้ผลิตเฟืองโดยช่างกลโรงงานและวิศวกรเครื่องกลทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
 

• ผลิตเฟืองตรง ผลิตเฟืองเฉียง ผลิตเฟืองเกียร์ ผลิตเฟืองโซ่ ผลิตเฟืองหนอน กลึงเกียร์ ผลิตเฟืองดอกจอก ผลิตเฟืองก้างปลา ผลิตเฟืองเกียร์ ผลิตเฟืองสะพาน ผลิตเฟืองแมกาไลท์ ผลิตเฟืองเฉียง ผลิตเฟืองดอกจอกโค้ง ผลิตเฟืองเจียรไน  ผลิตเฟืองดอกจอกโค้ง ผลิตงานเฟืองพลาสติก ผลิตเฟืองพิเศษอื่นๆ 
THAIGEARS ติดต่อสอบถาม 081-779-6369

งานกลึง

งานกัด

งานเจาะ